Drób z Europejskim paszportem

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w zakresie danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym dostępnym z niniejszej strony internetowej (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) (dane osobowe) jest KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa (dalej Administrator).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania określonego w formularzu kontaktowym (podstawę prawną stanowi art. 6 pkt 1 b) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania będzie brak możliwości realizacji żądania. Osoba przekazująca swoje dane osobowe w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, jeżeli została wyrażona.

Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, jeśli w jej ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym), a także podmiotom, za pomocą których Administrator będzie realizować żądanie objęte formularzem kontaktowym.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W kwestiach zawiązanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: mailem na adres rodo@european-quality-poultry.eu listownie pisząc na adres siedziby Administratora tj. KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.}